Сертификати

ISO 9001:2008 за качество, като сертифициращ орган е ИА БСА Рег.№ ОСС акредитация и ежедневно поема отговорността да защитава това качество пред своите клиенти. В съответствие с изискванията на НСИОССП , “БУЛПЛАСТ ” получава българско техническо одобрение като положителна оценка на годността за влагане в строежите на Република България на продуктите, произвеждани и предлагани от фирмата. Профилите и обкова, влагани в изделията ,притежават всички сертификати за качество.

ISO 9001:2008 за качество

ISO 14 001:2005 Система за управление на околната среда за качество. Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който отчита социално-икономическите нужди.

ISO 14 001:2005 Система за управление на околната среда

ISO 18 001:2007 - системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

ISO 18 001:2007

Удостоверение - Камара на строителите в Бълагария.